• Tellimuste esitamine toimub ainult läbi Multivara OÜ kodulehe päringu/ tellimuste vormi.
 • Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras  ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes  vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
 • Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
 • Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
 • Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).
 • Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 • Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.
 • Mehhanismi töö eest tasustamine algab tema välja sõitmisega baasist Tallinn Punane 40 ja lõpeb tagasi jõudmisega baasi.
 • Minimaalseks tööajaks mehhanismidel arvestatakse 8 tundi va. erikokkulepete puhul.
 • Lisaseadme minimaalne tööaeg tellimisel on 4 tund tööpäeva kohta.
 • Tellija kannab kulutused, mis kaasnevad mehhanismide ja lisaseadmete transportimisel objektile.
 • Rendiaega arvestatakse poole tunni täpsusega, kui on täidetud tellimuse miinimum tööaeg.
 • Juhul, kui kalluri keskmine kilometraaz tööpäeva jooksul ühe töötunni kohta ületab 25 km, arvestatakse iga lisa kilomeetri eest linnavälise kilomeetri hind vastavalt hinnakirjale.
 • Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 20% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Mehhanismi põhjalikul määrdumisel objektil, hüvitab masina pesu tellija.
 • Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise.
 • Survepesuautodel ja imuautodel kuulub tööaja sisse ka vee võtmiseks  ja purgimiseks kulunud aeg.   Vajadusel paagi puhastamiseks kulunud aeg. Tööteostaja ei võta vastutust torustike säilimise eest   tööde teostamise käigus (st. vanade torude kokkuvajumine) ja tellija kanda jäävad kõik kulud, mis tekkivad seoses torude kokku kukkumisega (ka. pesuvooliku välja kaevamisega).
 • Masinad, mis jäävad peale tööaega tellitud objektile tuleb Tellija poolt varustada valvega. Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub  transporditasu.
 • Tellijal on kohustus toimetada mehhanismi operaator, masina jäämisel objektile, tööpäeva lõppedes baasi ja alguses objektile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms. kohta peavad olema koheselt kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks tuleb koheselt objektile kutsuda ka meie ettevõtte esindaja. Maksimaalne pretensioonide esitamise aeg on 24 tundi peale intsidenti. Hilisemad pretensioonid ei kuulu rahuldamisele.
 • Tellija ei saa kohustada operaatorit töötama masinaga kohtades, kus on mehhanismidega töötamine keelatud (nt kaablitrassid, alajaamad), võtma peale suuremat koormat, kui on lubatud ega sõitma läbi keelava märgi.
 • Tellija kohustub tasuma remondikulud, kui on tõestatud, et mehhanismi vigastused on tingitud objekti iseärasustest, millest pole operaatorit eelnevalt teavitatud (nt rehvi purunemine teravate esemete tõttu).
Menu